ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ

Το νέο προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας από τη ZeniΘ, προσφέρει την πλέον ανταγωνιστική, κυμαινόμενη τιμή ρεύματος:

    • Όλα τα πάγια ΔΩΡΟ*
    • Χωρίς ρήτρα αποχώρησης
    • Mηδενική εγγύηση με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής
    • 100% πράσινη ενέργεια, από ανανεώσιμες πήγες
    • Δωρεάν οικογενειακή κάρτα υγείας Ευ Ζην αξίας 150€
 

Power Home Choice 

Μηνιαίο Πάγιο(€)
Τελική Τιμή Προμήθειας Μαρτίου 2024 (€/kWh)0.09393

Σημείωση: Στις ανωτέρω τιμές προμήθειας δεν συμπεριλαμβάνονται οι εκπτώσεις για δικαιούχους ΚΟΤ Α/ΚΟΤ Β/ ΚΟΤ .

*Ισχύει για τους 12 μήνες της σύμβασης.

xiaomi smartwatch revma.gr
dual zenith revma.gr

Σύμφωνα με το άρθρο 138 ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α’ 129/04.07.2022), δεν εφαρμόζεται Αναπροσαρμογή ΟΤΣ και ο παρακάτω τύπος Σ=X* MTAHE+Ζ, για το διάστημα από 01/08/2022-01/07/2023. Η περίοδος ισχύος δύναται να παραταθεί ή να λήξει νωρίτερα κατόπιν σχετικής υπουργικής απόφασης. Η αλλαγή Προμηθευτή ή τιμολογίου προμήθειας, γίνεται αζημίως για τους πελάτες και δεν συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης του Προμηθευτή λόγω πρόωρης αποχώρησης. Η ZeniΘ, ανακοινώνει σε μηνιαία βάση, σε ευδιάκριτο σημείο στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον άνω Νόμο τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που εφαρμόζονται στο παρόν τιμολόγιο. Δείτε τις τρέχουσες χρεώσεις προμήθειας ανά μήνα εδώ

Ειδικοί Όροι Προϊόντος

Δείτε τους Ειδικούς Όρους εδώ.

Δείτε τους Ειδικούς Όρους της προσφοράς όλα τα πάγια Δώρο εδώ. 

Γενικοί Όροι Προϊόντος

Δείτε τους Γενικούς Όρους  εδώ.

 

Χρέωση Ενέργειας: Πως την υπολογίζετε μόνοι σας (Οι συντελεστές X , ΜΤΑΗΕ, Ζ)

Η τελική χρέωση Ενέργειας ορίζεται με βάση το τύπο: Σ=X* MTAHE+Ζ, όπου: 


• Συντελεστής Χ: Ορίζεται από την Εταιρεία
• ΜΤΑΗΕ: η μηνιαία Μεσοσταθμική Τιμή Aγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
• Συντελεστές Ζ: Ορίζεται από την Εταιρεία ανά ημερολογιακό τρίμηνο και αντιπροσωπεύουν, εν είδει πρόβλεψης, λοιπά κόστη ηλεκτρικής ενέργειας από την
χονδρεμπορική αγορά που δεν περιλαμβάνονται στη ΜΤΑΗΕ, καθώς και κόστη δραστηριότητας εμπορίας και διαχείρισης πελατών.

Για την περίοδο 01/01/2024 ως 31/03/2024, ο συντελεστής Ζ ορίζεται 0 €/KWh.