POWER_HOME_DAY_&_NIGHT

Το νέο προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας από τη ZeniΘ, προσφέρει την πλέον ανταγωνιστική και ξεκάθαρη τιμή ρεύματος με ακόμα πιο ανταγωνιστικό νυκτερινό τιμολόγιο. Aπευθύνεται σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα:

  • Η πλέον ανταγωνιστική και ξεκάθαρη τιμή ρεύματος με ακόμα πιο ανταγωνιστικό νυκτερινό τιμολόγιο
  • 100% πράσινη ενέργεια από ανανεώσιμες πήγες
  • Χωρίς προϋπόθεση συνέπειας
  • Χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής
  • Χωρίς τέλος πρόωρης λύσης
  • Μηδενική εγγύηση με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής
  • Δωρεάν οικογενειακή κάρτα υγείας ΕΥ Ζην, αξίας 150€

   Αναλυτικά, οι τιμές ρεύματος ημέρας και νύχτας εδώ!
xiaomi smartwatch revma.gr
dual zenith revma.gr

Σύμφωνα με το άρθρο 138 ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α’ 129/04.07.2022), δεν εφαρμόζεται Αναπροσαρμογή ΟΤΣ και ο παρακάτω τύπος Σ=X* MTAHE+Ζ, για το διάστημα από 01/08/2022-01/07/2023. Η περίοδος ισχύος δύναται να παραταθεί ή να λήξει νωρίτερα κατόπιν σχετικής υπουργικής απόφασης. Η αλλαγή Προμηθευτή ή τιμολογίου προμήθειας, γίνεται αζημίως για τους πελάτες και δεν συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης του Προμηθευτή λόγω πρόωρης αποχώρησης. Η ZeniΘ, ανακοινώνει σε μηνιαία βάση, σε ευδιάκριτο σημείο στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον άνω Νόμο τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που εφαρμόζονται στο παρόν τιμολόγιο. Δείτε τις τρέχουσες χρεώσεις προμήθειας ανά μήνα εδώ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας:

 • Η μηνιαία τιμή Χρέωσης Ενέργειας για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας θα προκύπτει από το γινόμενο του Συντελεστή Χ (ο συντελεστής απωλειών) επί τον δείκτη ΜΤΑΗΕ (μηνιαία Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), πλέον του Συντελεστή Ζ (ο οποίος αντιπροσωπεύει εν είδει πρόβλεψης, τα υπόλοιπα κόστη προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τη χονδρική αγορά, όπως το κόστος Κανονικοποίησης Απωλειών Δικτύου Διανομής, το Κόστος Διοικητικών δαπανών καθώς και τα κόστη δραστηριότητας εμπορίας και διαχείρισης πελατών:
Power Home Day & Night
Μηνιαίο ΠάγιοΧρέωση Ενέργειας Ημέρας €/kWhΧρέωση Ενέργειας Νύχτας €/kWh
5€ ή 4€ DualΣ=X* MTAHE+Z1Σ=X* MTAHE+Z2

Οι χρεώσεις του ανωτέρω πίνακα αφορούν μόνο στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου. Το Μηνιαίο Πάγιο αφορά διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών

- Άθροισμα Σ: Ορίζεται σαν βασικό προβλεπόμενο Κόστος Ηλεκτρικής Ενέργειας που καταβάλει o Προμηθευτής για την αγορά της απαιτούμενης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας από την χονδρεμπορική αγορά, με σκοπό την προμήθεια του πελάτη, καθώς και λοιπά κόστη δραστηριότητας εμπορίας και διαχείρισης πελατών. Εκφράζεται σε €/kWh

-Συντελεστής Χ: ο συντελεστής απωλειών του ΕΔΔΗΕ ΔΣ για τη ΧΤ, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει και αναπροσαρμόζεται βάσει σχετικών Αποφάσεων ΡΑΑΕΥ.. Ο συντελεστής θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας όπως και η σχετική Απόφαση ΡΑΑΕΥ. Για παροχές που βρίσκονται σε Μη Διασυνδεμένους Νήσους ή στην Κρήτη, ο συντελεστής Χ ορίζεται σε 1,11 βάσει ιστορικών στοιχείων των μηνιαίων εκκαθαρίσεων του Διαχειριστή Νήσων.

-ΜΤΑΗΕ: η μηνιαία Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στο ΔΣ, όπως αυτή δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή Συστήματος και αφορά την έκδοση 1 (V1)

Χρησιμοποιείται η χρέωση (€/MWh ή €/kWh) που αναφέρεται ανά μήνα στη στήλη «ΣΥΝΟΛΟ».

Ο συντελεστής δύναται να αλλάξει κατά την κρίση της Εταιρείας και να αντικατασταθεί από άλλο μέγεθος, σε περίπτωση που επέλθουν αντίστοιχες αλλαγές στη δομή και στη λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Σε περίπτωση κατά την οποία κατά την ημερομηνία έκδοσης ενός λογαριασμού δεν έχει γνωστοποιηθεί η ΜΤΑΗΕ ενός μήνα κατανάλωσης, χρησιμοποιείται αυτή του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα. Με τη δημοσίευση της ΜΤΑΗΕ του μήνα κατανάλωσης, η Εταιρεία προβαίνει σε εκ νέου υπολογισμό της χρέωσης ενέργειας του
πελάτη για την περίοδο κατανάλωσης και ενδεχόμενη χρηματική διαφορά συνυπολογίζεται (πιστώνεται/χρεώνεται) στον Πελάτη στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό του. Σε περίπτωση έκδοσης Τελικού Λογαριασμού και εφόσον δεν έχει γνωστοποιηθεί η ΜΤΑΗΕ ενός μήνα κατανάλωσης, χρησιμοποιείται αυτή του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα χωρίς εκ νέου υπολογισμό και χωρίς εκκαθάριση.

Συντελεστές Ζ1, Ζ2: Ορίζονται από την Εταιρεία ανά ημερολογιακό τρίμηνο και αναρτώνται στην εταιρική ιστοσελίδα. Αντιπροσωπεύουν, εν είδει πρόβλεψης, λοιπά κόστη ηλεκτρικής ενέργειας από την χονδρεμπορική αγορά που δεν περιλαμβάνονται στην ΜΤΑΗΕ, καθώς και κόστη δραστηριότητας εμπορίας και διαχείρισης πελατών. Τα κόστη αυτά προϋπολογίζονται από την Εταιρεία και συνθέτουν τους εν λόγω συντελεστές. Οι συντελεστές δεν υπόκεινται σε εκκαθάριση. Για την
περίοδο 01/06/2023 ως 30/09/2023, ο συντελεστής Ζ1 ορίζεται 0,02400 €/KWh (24 €/MWh) και ο Ζ2 ορίζεται 0,01600 €/KWh (16 €/MWh). Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα αποδίδονται οι παρακάτω εκπτώσεις στις Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Προμήθειας:

Υπηρεσία DUAL ENERGY:
Η υπηρεσία DUAL ENERGY παρέχει έκπτωση -1€ επί του αρχικού μηνιαίου παγίου, η οποία παρέχεται στους Πελάτες που προμηθεύονται στο ίδιο ακίνητο ρεύμα και φυσικό αέριο από τη ZeniΘ με τις δύο παροχές να ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ, ίδιο ακίνητο και για όσο διάστημα οι σχετικές συμβάσεις παραμένουν ενεργές.
Δε συνδυάζεται με άλλες προσφορές.
Όλες οι ανωτέρω αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ειδικοί Όροι Σύμβασης Προμήθειας:
Σύμφωνα με το άρθρο 138 ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α’ 129/04.07.2022), για το διάστημα από 01/08/2022 έως 01/07/2023 δεν εφαρμόζεται
Αναπροσαρμογή ΟΤΣ, δεν εφαρμόζονται οι πάγιες χρεώσεις και ο παρακάτω τύπος Σ=X* MTAHE+Ζ. Η περίοδος ισχύος δύναται να παραταθεί ή
να λήξει νωρίτερα κατόπιν σχετικής υπουργικής απόφασης. Η ZeniΘ, ανακοινώνει σε μηνιαία βάση, σε ευδιάκριτο σημείο στην ιστοσελίδα της
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον άνω Νόμο, τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή τις πάγιες χρεώσεις και τη Χρέωση Ενέργειας
που εφαρμόζονται και ισχύουν στο παρόν τιμολόγιο. Η αλλαγή Προμηθευτή ή τιμολογίου προμήθειας γίνεται αζημίως για τους πελάτες και δεν
συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης του Προμηθευτή λόγω πρόωρης αποχώρησης.


1. Με την παρούσα Αίτηση και εφόσον γίνει δεκτή από την Εταιρεία, τίθεται σε ισχύ η Σύμβαση Προμήθειας, την οποία ανέγνωσα, κατανόησα και συμφωνώ πλήρως
και τα ανωτέρω στοιχεία της Αίτησης αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης
2. Το προϊόν αφορά παροχές οικιακής χρήσης χαμηλής τάσης (ΧΤ)
3. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες
4. Το προϊόν είναι διαθέσιμο και σε δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ)
5. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του Τιμολογίου, στην περίπτωση νέου πελάτη, ξεκινά από την ημερομηνία έναρξης της εκπροσώπησης του μετρητή της εγκατάστασης
του Πελάτη στον ΔΕΔΔΗΕ ή, στην περίπτωση που ο πελάτης εκπροσωπείται ήδη από τη ΖeniΘ, από την ημερομηνία της σύμβασης
6. Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης η παροχή δεν θα επιβαρύνεται με επιπλέον Τέλος Πρόωρης Λύσης
7. Ο λογαριασμός κατανάλωσης θα εκδίδεται σε μηνιαία βάση
8. Το ποσό εγγύησης που αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση δεν θα χρεώνεται, με την προϋπόθεση της επιτυχούς ενεργοποίησης της πάγιας τραπεζικής εντολής. Σε
περίπτωση που δε λάβει χώρα η ενεργοποίηση της πάγιας εντολής, ή δύο διαδοχικοί Λογαριασμοί δεν εξοφληθούν, η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί μονομερώς
την κατηγορία προϊόντος στο βασικό προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τη κρίση της. Ο λογαριασμός θα χρεώνεται με το ποσό της εγγύησης και ο πελάτης θα
υποχρεούται να το καταβάλει εντός της προθεσμίας εξόφλησης.
9. Αν ο πελάτης έχει ενεργό νυχτερινό μετρητή τότε ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις. Σε διαφορετική περίπτωση η παρακάτω χρέωση ημέρας αφορά όλο το 24ωρο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Δείτε περισσότερα εδώ