Προϊόν Ρεύματος για Οικιακή Φόρτιση Ηλεκτρικών Οχημάτων

ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ


Το προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας για το σπίτι από τη ZeniΘ, Go Electric, απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες με εγκατεστημένους φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα.

  • Με ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή φόρτισης
  • Με ανταγωνιστική τιμή νύχτας
  • 5€ πάγιο
  • 100% πράσινη ενέργεια από ανανεώσιμες πήγες
  • Χωρίς ρήτρα αποχώρησης
  • Μηδενική εγγύηση με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής
  • Δωρεάν οικογενειακή κάρτα υγείας ΕΥ Ζην, αξίας 150€

Χρέωση Ενέργειας €/kWh

Ημέρας : Χ* ΜΤΑΗΕ + Ζ1
Νύχτας: Χ* ΜΤΑΗΕ + Ζ2

ΜΤΑΗΕ= μηνιαία
Μεσοσταθμική Τιμή Aγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Χ, Ζ1, Ζ2= συντελεστές που καθορίζονται από την εταιρεία

Πάγιο: 5€

xiaomi smartwatch revma.gr
dual zenith revma.gr

Σύμφωνα με το άρθρο 138 ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α’ 129/04.07.2022), δεν εφαρμόζεται Αναπροσαρμογή ΟΤΣ και ο παρακάτω τύπος Σ=X* MTAHE+Ζ, για το διάστημα από 01/08/2022-01/07/2023. Η περίοδος ισχύος δύναται να παραταθεί ή να λήξει νωρίτερα κατόπιν σχετικής υπουργικής απόφασης. Η αλλαγή Προμηθευτή ή τιμολογίου προμήθειας, γίνεται αζημίως για τους πελάτες και δεν συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης του Προμηθευτή λόγω πρόωρης αποχώρησης. Η ZeniΘ, ανακοινώνει σε μηνιαία βάση, σε ευδιάκριτο σημείο στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον άνω Νόμο τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που εφαρμόζονται στο παρόν τιμολόγιο. Δείτε τις τρέχουσες χρεώσεις προμήθειας ανά μήνα εδώ

Ειδικοί Όροι Προϊόντος

Δείτε τους Ειδικούς Όρους εδώ.

Γενικοί Όροι Προϊόντος

Δείτε τους Γενικούς Όρους  εδώ.

 

Χρέωση Ενέργειας: Πως την υπολογίζετε μόνοι σας (Οι συντελεστές X , ΜΤΑΗΕ, Ζ1, Ζ2)

• Συντελεστής Χ: Ορίζεται από την Εταιρεία
• ΜΤΑΗΕ: η μηνιαία Μεσοσταθμική Τιμή Aγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
• Συντελεστές Ζ1,Z2: Ορίζεται από την Εταιρεία ανά ημερολογιακό τρίμηνο και αντιπροσωπεύουν, εν είδει πρόβλεψης, λοιπά κόστη ηλεκτρικής ενέργειας από την
χονδρεμπορική αγορά που δεν περιλαμβάνονται στη ΜΤΑΗΕ, καθώς και κόστη δραστηριότητας εμπορίας και διαχείρισης πελατών.