ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ

Το προϊόν Power Home More απευθύνεται σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, που επιθυμούν ανταγωνιστική τιμή ρεύματος: 

  • 60€ ΔΩΡΟ*
  • 5€ Πάγιο
  • Έκπτωση Dual Energy 5% επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
  • Έκπτωση συνέπειας 5% επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
  • Χωρίς ρήτρα αποχώρησης
  • Mηδενική εγγύηση με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής
  • 100% πράσινη ενέργεια, από ανανεώσιμες πήγες
  • Δωρεάν οικογενειακή κάρτα υγείας Ευ Ζην αξίας 150€

Βασική Τιμή Προμήθειας + Μηχανισμός Διακύμανσης.

 

Power Home More

Μηνιαίο Πάγιο (€)

Τελική Τιμή Προμήθειας Φεβρουαρίου (€/kWh)

0.1135

Με 5% Έκπτωση Συνέπεια 

0.10905

Με 5% Έκπτωση Dual Energy

0.10905

Με 10% Έκπτωση Dual Energy & Συνέπεια

0.10460

 

 

Τύπος Υπολογισμού Τελικής Τιμής Προμήθειας: Βασική Τιμή Προμήθειας + Μηχανισμός Διακύμανσης

 

Σημείωση:Η έκπτωση Dual Energy και η έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζονται στην Βασική Τιμή Προμήθειας.

 

 

*Το ποσό θα αποδίδεται τμηματικά στη χρονική διάρκεια της Σύμβασης,

xiaomi smartwatch revma.gr
dual zenith revma.gr

Σύμφωνα με το άρθρο 138 ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α’ 129/04.07.2022), δεν εφαρμόζεται Αναπροσαρμογή ΟΤΣ και ο παρακάτω τύπος Σ=X* MTAHE+Ζ, για το διάστημα από 01/08/2022-01/07/2023. Η περίοδος ισχύος δύναται να παραταθεί ή να λήξει νωρίτερα κατόπιν σχετικής υπουργικής απόφασης. Η αλλαγή Προμηθευτή ή τιμολογίου προμήθειας, γίνεται αζημίως για τους πελάτες και δεν συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης του Προμηθευτή λόγω πρόωρης αποχώρησης. Η ZeniΘ, ανακοινώνει σε μηνιαία βάση, σε ευδιάκριτο σημείο στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον άνω Νόμο τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που εφαρμόζονται στο παρόν τιμολόγιο. Δείτε τις τρέχουσες χρεώσεις προμήθειας ανά μήνα εδώ

Ειδικοί Όροι Προϊόντος

Δείτε τους Ειδικούς Όρους εδώ.

Γενικοί Όροι Προϊόντος

Δείτε τους Γενικούς Όρους εδώ.

 

Χρέωση Ενέργειας: Πως την υπολογίζετε μόνοι σας (Οι συντελεστές X , ΜΤΑΗΕ, Ζ)

Τύπος Υπολογισμού Τελικής Τιμής Προμήθειας: Βασική Τιμή Προμήθειας + Μηχανισμός Διακύμανσης.

 

Βασική Τιμή Προμήθειας:

H βασική τιμή προμήθειας απεικονίζεται παρακάτω:

Βασική Τιμή Προμήθειας (€/kWh)

0.08900

Με 5% Έκπτωση Συνέπεια 

0.08455

Με 5% Έκπτωση Dual Energy

0.08455

Με 10% Έκπτωση Dual Energy & Συνέπεια

0.08010

 

Μηχανισμός Διακύμανσης:

H TEA για τον μήνα Ιανουάριο ορίζεται ως: 0.07361 με αποτέλεσμα ο μηχανισμός διακύμανσης να ορίζεται ως:0.024498

 

 • Στην περίπτωση που η ΤΕΑμ βρίσκεται πάνω απο το άνω όριο του μηχανισμού διακύμανσης (0,06), ενεργοποιείται ο μηχανισμός διακύμανσης και υπάρχει πρόσθετη χρέωση. 
 • Αν η ΤΕΑμ βρίσκεται εντός των προκαθορισμένων ορίων είναι μηδενικη (0), δηλαδή  0,06 < ΤΕΑμ < 0,04). Η Τελικη τιμη προμήθειας είναι Βασική Τιμή Προμήθειας + Μηχανισμός Διακύμανσης (0)= 0,089€/kWh.
 • Αν η ΤΕΑμ είναι μικρότερη απο το κάτω όριο (0,04) ενεργοποείται και πάλι ο μηχανισμός και είναι πιστωτικός (ο μηχανισμός δηλαδή έχει αρνητικό πρόσημο και αφαιρείται απο τη βασική τιμή προμήθειας).  Η Τελική τιμή προμήθειας είναι Βασική τιμη προμήθειας - Μηχανισμός Διακύμανσης.

Συντελεστής α

1,80

Άνω όριο (€/kWh)

0,06

Κάτω όριο (€/kWh)

0,04

 

Παράδειγμα:

Αν υποθέσουμε ότι η ΤΕΑ του μήνα Φεβρουαρίου είναι 0,075€/kWh (πρόβλεψη ΤΕΑ)  τότε είναι  ΤΕΑμ > άνω ορίου 0,06 και ο τύπος ορίζεται ως εξής:

Συντελεστης α * (ΤΕΑμ - άνω όριο)=

1,80*(0,075-0,06)= 0,027€/kWh

Άρα:

Βασική Τιμή Προμήθειας + Μηχανισμός Διακύμανσης=

0,089 + 0,027 =0,11600 €/ kWh

Με εκπτώσεις:

Βασική Τιμή Προμήθειας -5% + Μηχανισμός Διακύμανσης=

0,08455 + 0,027 = 0,11155 €/ kWh

Βασική Τιμή Προμήθειας -10% + Μηχανισμός Διακύμανσης=

0,0801 + 0,027 = 0,10710 € /kWh