Ρεύμα με κυμαινόμενη τιμή

ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ

Το προϊόν για το σπίτι από τη ZeniΘ, Power Home Smart Night – Κίτρινο τιμολόγιο με κυμαινόμενη τιμή, προσφέρει νυχτερινό τιμολόγιο, εκπτώσεις & κάρτα υγείας Ευ Ζην, αξίας 150€.

  • Πάγιο 5€
  • Έκπτωση συνέπειας 5%
  • Έκπτωση Dual Energy 5%
  • Χωρίς ρήτρα αποχώρησης
  • Mηδενική εγγύηση με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής
  • 100% πράσινη ενέργεια, από ανανεώσιμες πήγες
  • Δωρεάν οικογενειακή κάρτα υγείας Ευ Ζην αξίας 150€

 

Power Home Smart Night

Μηνιαίο Πάγιο (€)

Τελική Τιμή Προμήθειας Απριλίου 2024 (€/kWh)

0,09827 (Ημερήσιο)

0,08827 (Νυχτερινό)

Με 5% Έκπτωση Συνέπεια 

0, 09336 (Ημερήσιο)

 0,08386(Νυχτερινό)

Με 5% Έκπτωση Dual Energy

0, 09336 (Ημερήσιο)

 0,08386(Νυχτερινό)

Με 10% Έκπτωση Dual Energy & Συνέπεια

0,08844 (Ημερήσιο)

0,07944 (Νυχτερινό)

xiaomi smartwatch revma.gr
dual zenith revma.gr

Σύμφωνα με το άρθρο 138 ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α’ 129/04.07.2022), δεν εφαρμόζεται Αναπροσαρμογή ΟΤΣ και ο παρακάτω τύπος Σ=X* MTAHE+Ζ, για το διάστημα από 01/08/2022-01/07/2023. Η περίοδος ισχύος δύναται να παραταθεί ή να λήξει νωρίτερα κατόπιν σχετικής υπουργικής απόφασης. Η αλλαγή Προμηθευτή ή τιμολογίου προμήθειας, γίνεται αζημίως για τους πελάτες και δεν συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης του Προμηθευτή λόγω πρόωρης αποχώρησης. Η ZeniΘ, ανακοινώνει σε μηνιαία βάση, σε ευδιάκριτο σημείο στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον άνω Νόμο τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που εφαρμόζονται στο παρόν τιμολόγιο. Δείτε τις τρέχουσες χρεώσεις προμήθειας ανά μήνα εδώ

Ειδικοί Όροι Προϊόντος

Δείτε τους Ειδικούς Όρους εδώ.

Γενικοί Όροι Προϊόντος

Δείτε τους Γενικούς Όρους  εδώ.

 

Τελική τιμή προμήθειας: Πως την υπολογίζετε μόνοι σας

Η τελική τιμή προμήθειας ορίζεται με βάση το τύπο=Χ*TEA + Z1 (ΗΜΕΡΗΣΙΟ) Χ*ΤΕΑ +Ζ2(ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ), όπου: 


 Συντελεστής Χ: Ορίζεται από την Εταιρεία ως 1.1357
 TEA: O μέσος όρος των ημερήσιων Τιμών Εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας του μήνα κατανάλωσης, όπως αυτός δημοσιεύεται από το Χρηματιστήριο Ενέργειας και για τον μήνα Απρίλιο ορίζεται ως (αναμένεται)(€/kWh).
 Συντελεστές Ζ1,Ζ2: Ορίζεται από την Εταιρεία και αντιπροσωπεύει, εν είδει πρόβλεψης, λοιπά κόστη ηλεκτρικής ενέργειας από την χονδρεμπορική αγορά ΤΕΑ, καθώς και κόστη δραστηριότητας εμπορίας και διαχείρισης πελατών,.

Για το χρονικό διάστημα διάρκειας της Σύμβασης, ο συντελεστής Ζ1 ορίζεται 0.030 €/kWh και ο συντελεστή Ζ2 0.020 €/kWh.

Η Εταιρεία ενημερώνει τον Πελάτη για κάθε ενδεχόμενη τροποποίηση των τιμολογιακών όρων, παρέχοντας στον Πελάτη δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης, αζημίως, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν τροποποίηση που αφορά τους τιμολογιακούς όρους, όπως καθορίζονται στο παρόν άρθρο, δύναται να λάβει χώρα για σπουδαίο λόγο και μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από τη σύναψη της Σύμβασης με τον Πελάτη.