ΠΡΑΣΙΝΟ – ΕΙΔΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ


Το νέο προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας από τη ZeniΘ, με βασικό πλεονέκτημα ότι γνωρίζείς εκ των προτέρων, την τιμή χρέωσης του μήνα.
  • Χωρίς ρήτρα αποχώρησης
  • Mηδενική εγγύηση με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής
  • 100% πράσινη ενέργεια, από ανανεώσιμες πήγες
  • Δωρεάν οικογενειακή κάρτα υγείας Ευ Ζην αξίας 150€

H Τελική τιμή προμήθειας προκύπτει απο τον παρακάτω τύπο:

Τελική Τιμή Προμήθειας = Βασική Τιμή Προμήθειας + Πάγια Χρέωση Προμήθειας + Μηχανισμός Διακύμανσης – Εκπτώσεις

 

 

Μηνιαίο Πάγιο 

 

Βασική Τιμή Προμήθειας (€/kWh)

 

Συντελεστής Προσαύξησης α

Συντελεστής β

Άνω Όριο Lu

Κάτω Όριο Ll

Power Home Start 

5€

0,099€

1.35

0

50€

40€

 

Δείτε εδώ πως διαμορφώνεται η τελική τιμή προμήθειας του ειδικού τιμολογίου για τον μήνα Ιανουάριο.

xiaomi smartwatch revma.gr
dual zenith revma.gr

Σύμφωνα με το άρθρο 138 ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α’ 129/04.07.2022), δεν εφαρμόζεται Αναπροσαρμογή ΟΤΣ και ο παρακάτω τύπος Σ=X* MTAHE+Ζ, για το διάστημα από 01/08/2022-01/07/2023. Η περίοδος ισχύος δύναται να παραταθεί ή να λήξει νωρίτερα κατόπιν σχετικής υπουργικής απόφασης. Η αλλαγή Προμηθευτή ή τιμολογίου προμήθειας, γίνεται αζημίως για τους πελάτες και δεν συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης του Προμηθευτή λόγω πρόωρης αποχώρησης. Η ZeniΘ, ανακοινώνει σε μηνιαία βάση, σε ευδιάκριτο σημείο στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον άνω Νόμο τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που εφαρμόζονται στο παρόν τιμολόγιο. Δείτε τις τρέχουσες χρεώσεις προμήθειας ανά μήνα εδώ

Ειδικοί Όροι Προϊόντος

Δείτε τους Ειδικούς Όρους εδώ.

Γενικοί Όροι Προϊόντος

Μπορείτε να δείτε τους Γενικούς Όρους της Σύμβασης Προμήθειας (ΓΟΣΠ) εδώ.

 
 

Χρέωση Ενέργειας: Πως την υπολογίζετε μόνοι σας (Οι συντελεστές Μ, α, β, )

O Μηχανισμός Διακύμανσης ορίζεται ως εξής:

Όπου:

 • «Μ» ο μήνας κατανάλωσης και «Μ-1» ο προηγούμενος μήνας του μήνα κατανάλωσης.
 • Συντελεστής Προσαύξησης α.
 • : O μέσος όρος των ημερήσιων Τιμών Εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας του προηγούμενου μήνα του μήνα κατανάλωσης «Μ», όπως αυτός δημοσιεύεται από το Χρηματιστήριο Ενέργειας.
 • Συντελεστής β: προκύπτει ως , ήτοι το γινόμενο του σταθερού συντελεστή α με τη διαφορά της  μειωμένη κατά την Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς του προ-προηγούμενου μήνα . Ο συντελεστής β λαμβάνει μηδενική τιμή για τον Ιανουάριο 2024.
 • Lu και Ll: Τα όρια εντός των οποίων δεν ενεργοποιείται ο Μηχανισμός Διακύμανσης και άρα η Χρέωση Προμήθειας διαμορφώνεται βάσει της Βασικής Τιμής Προμήθειας. Το άνω όριο, Lu, και κάτω όριο, Ll.