Μηνιαία τιμή ρεύματος

Μηνιαία τιμή ρεύματος

Ανακοίνωση τιμών (πάγιων χρεώσεων και χρεώσεων προμήθειας) βάσει Νόμου 4951/2022

Οι ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας, οι εκπτώσεις, η Αναπροσαρμογή ΟΤΣ καθώς και το Τέλος Πρόωρης Λύσης που αναφέρονται στις συμβάσεις προμήθειας δεν θα εφαρμόζονται για το διάστημα από 01/08/2022-01/07/2023, σύμφωνα με το άρθρο 138 ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α’ 129/04.07.2022). Η εν λόγω περίοδος ισχύος δύναται να παραταθεί ή να λήξει νωρίτερα κατόπιν σχετικής υπουργικής απόφασης.

Η ZeniΘ, θα ανακοινώνει σε μηνιαία βάση (την 20η ημέρα του προηγούμενου μήνα), τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις ενέργειας που εφαρμόζονται στα προϊόντα.

Δείτε παρακάτω τις χρεώσεις προμήθειας που ισχύουν από 01/08/2022, σε συνέχεια εφαρμογής του Νόμου 4951/2022:

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (€/kWh)

  • Για το Σπίτι

Οι παρακάτω τιμές Χρέωσης Ενέργειας ανά προϊόν ισχύουν από 01/08/2022:

POWER HOME MAX, POWER HOME STAR, POWER HOME STAR NIGHT, POWER HOME PLUS, POWER HOME, POWER HOME NIGHT, POWER SUMMER HOME, POWER SUMMER HOME NIGHT, POWER HOME STUDENT

Μήνας

Χρέωση Ενέργειας (€/ kWh)

Κρατική Επιδότηση
(€/ kWh)

Χρέωση Ενέργειας
με κρατική επιδότηση

Αύγουστος 2022

0,55500

0,33700

0,21800

 

POWER HOME BASIC:

Μήνας

Χρέωση Ενέργειας
(€/ kWh)

Κρατική Επιδότηση
(€/ kWh)

Χρέωση Ενέργειας
με κρατική επιδότηση

Για μηνιαία κατανάλωση:

0 – 270 kWh

Για μηνιαία κατανάλωση > 270 kWh

Για μηνιαία κατανάλωση: 0 – 270 kWh

Για μηνιαία κατανάλωση > 270 kWh

Αύγουστος 2022

0,55500

0,56500

0,33700

0,21800

0,22800

Στις ανωτέρω χρεώσεις θα εφαρμόζεται η κρατική επιδότηση, που παρέχεται από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» της παρ. 3 του άρθρου 61 του Ν. 4839/2021, όπως αυτή καθορίζεται μηνιαίως και όπως γίνεται μέχρι σήμερα.

Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω χρεώσεις δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα σταθερής τιμής POWER HOME PACK, POWER HOME FREE οι χρεώσεις των οποίων συνεχίζουν ως έχουν.

  • Για την επιχείρηση

Οι παρακάτω τιμές Χρέωσης Ενέργειας ανά προϊόν ισχύουν από 01/08/2022:

POWER BUSINESS BASIC, POWER BUSINESS PLUS 1, POWER BUSINESS 1, POWER BUSINESS PLUS 2, POWER BUSINESS 2, POWER BUSINESS FREE 2, POWER BUSINESS 3

Μήνας

Χρέωση Ενέργειας (€/ kWh)

Κρατική Επιδότηση
(€/ kWh)

Χρέωση Ενέργειας
με κρατική επιδότηση

Αύγουστος 2022

0,55500

0,30000

0,25500

Στις ανωτέρω χρεώσεις θα εφαρμόζεται η κρατική επιδότηση, που παρέχεται από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» της παρ. 3 του άρθρου 61 του Ν. 4839/2021, όπως αυτή καθορίζεται μηνιαίως και όπως γίνεται μέχρι σήμερα.

Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω χρεώσεις δεν εφαρμόζονται στο προϊόν σταθερής τιμής POWER BUSINESS FREE 1 οι χρεώσεις του οποίου συνεχίζουν ως έχουν.

ΠΑΓΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ 

  • Για το Σπίτι

Οι παρακάνω τιμές Μηνιαίου Παγίου ανά προϊόν ισχύουν από 01/08/2022:

POWER HOME BASIC, POWER HOME MAX, POWER HOME STAR, POWER HOME STAR NIGHT, POWER HOME PLUS, POWER HOME, POWER HOME NIGHT, POWER SUMMER HOME, POWER SUMMER HOME NIGHT, POWER HOME STUDENT

Μήνας

Μηνιαίο Πάγιο

(για πελάτες DUAL ENERGY)

Μηνιαίο Πάγιο

(χωρίς συνδυασμό με φυσικό αέριο)

Αύγουστος 2022

4 €

4,5 €

Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω χρεώσεις δεν αφορούν στα προϊόντα σταθερής τιμής POWER HOME PACK, POWER HOME FREE οι χρεώσεις των οποίων συνεχίζουν ως έχουν.

Για το προϊόν POWER HOME BASIC σε συνέχεια εφαρμογής του Νόμου 4951/2022, δείτε τις πάγιες χρεώσεις εδώ

  • Για την Επιχείρηση

Μήνας

Μηνιαίο Πάγιο

(για πελάτες DUAL ENERGY)

Μηνιαίο Πάγιο

(χωρίς συνδυασμό με φυσικό αέριο)

Αύγουστος 2022

0 €

1 €

Σε συνέχεια εφαρμογής του Νόμου 4951/2022, από 01/08/2022 οι χρεώσεις και οι εκπτώσεις διαμορφώνονται ως ανωτέρω και παύουν να ισχύουν χρεώσεις και εκπτώσεις που ίσχυαν.

Για το προϊόν POWER BUSINESS BASIC σε συνέχεια εφαρμογής του Νόμου 4951/2022, δείτε τις πάγιες χρεώσεις εδώ