Μηνιαία τιμή ρεύματος

Ανακοίνωση τιμών (πάγιων χρεώσεων και χρεώσεων προμήθειας) βάσει N. 4951/2022

Οι ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας, οι εκπτώσεις, η Αναπροσαρμογή ΟΤΣ καθώς και το Τέλος Πρόωρης Λύσης που αναφέρονται στις συμβάσεις προμήθειας δεν θα εφαρμόζονται για το διάστημα από 01/08/2022-01/07/2023, σύμφωνα με το άρθρο 138 ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α’ 129/04.07.2022). Η εν λόγω περίοδος ισχύος δύναται να παραταθεί ή να λήξει νωρίτερα κατόπιν σχετικής υπουργικής απόφασης.

Η ZeniΘ, θα ανακοινώνει σε μηνιαία βάση (την 20η ημέρα του προηγούμενου μήνα) τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις ενέργειας που εφαρμόζονται στα προϊόντα.

Δείτε παρακάτω τις χρεώσεις προμήθειας που ισχύουν από 01/08/2022, σε συνέχεια εφαρμογής του Ν. 4951/2022:

Χρεώσεις ενέργειας (€/kWh)

Για το σπίτι

Οι παρακάτω τιμές Χρέωσης Ενέργειας ανά προϊόν ισχύουν από 01/08/2022:

POWER HOME MAX, POWER HOME STAR, POWER HOME STAR NIGHT, POWER HOME PLUS, POWER HOME, POWER HOME NIGHT, POWER SUMMER HOME, POWER SUMMER HOME NIGHT, POWER HOME STUDENT

Καταναλώσεις έως 500KWh
 
ΜήναςΜηνιαίο ΠάγιοΧρέωση Ενέργειας
(€/ kWh)
Κρατική Επιδότηση
(€/ kWh)
Τελική Χρέωση Ενέργειας
με κρατική επιδότηση
Με DUAL ENERGYΧωρίς DUAL ENERGY
Αύγουστος 20224 €4,5 €0,555000,337000,21800
Σεπτέμβριος 20224 €4,5 €0,687000,639000,04800
Οκτώβριος 20224 €4,5 €0,589000,436000,15300
Νοέμβριος 20223,50 €4,0 €0,385000,238000,14700
Δεκέμβριος 20223,50 €4,0 €0,329000,221000,10800
Ιανουάριος 20233,50 €4,0 €0,46500  

 

Καταναλώσεις από 501KWh – 1000KWh
   Με επιπλέον επιδότηση 50€/MWh εφόσον επιτευχθεί μείωση της μέσης ημερήσιας κατανάλωσής σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή κατά 15%

Κρατική Επιδότηση
(€/ kWh)

 

Τελική Χρέωση Ενέργειας
με κρατική επιδότηση
Κρατική Επιδότηση
(€/ kWh)
Τελική Χρέωση Ενέργειας
με κρατική επιδότηση
0,386000,203000,436000,15300
0,188000,197000,238000,14700
0,171000,158000,221000,10800

 

Καταναλώσεις από 1001KWh και άνω
   Με επιπλέον επιδότηση 50€/MWh εφόσον επιτευχθεί μείωση της μέσης ημερήσιας κατανάλωσής σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή κατά 15%

Κρατική Επιδότηση
(€/ kWh)

 

Τελική Χρέωση Ενέργειας
με κρατική επιδότηση
Κρατική Επιδότηση
(€/ kWh)
Τελική Χρέωση Ενέργειας
με κρατική επιδότηση
0,336000,253000,386000,20300
0,098000,287000,148000,23700
0,081000,248000,131000,19800

 

Δικαιούχοι ΚΟΤ:

Μήνας

Μηνιαίο Πάγιο

Χρέωση Ενέργειας (€/ kWh)

Κρατική Επιδότηση
(€/ kWh)

Τελική Χρέωση Ενέργειας
με κρατική επιδότηση

 

Με DUAL ENERGY

Χωρίς DUAL ENERGY

Αύγουστος 2022

4 €

4,5 €

0,55500

0,37700

0,17800

Σεπτέμβριος 2022

4 €

4,5 €

0,68700

0,67700

0,01000

Οκτώβριος 2022

4 €

4,5 €

0,58900

0,48500

0,10400

Νοέμβριος 2022

3,50 €

4,0 €

0,38500

0,28600

0,09900

Δεκέμβριος 2022

3,50 €

4,0 €

0,32900

0,26900

0,06000

Ιανουάριος 2023

3,50€

4,0 €

0,47500

 

 

Προϊόντα Εφαρμογής: POWER HOME BASIC

Για κατανάλωση έως 500 KWh

        

Μήνας

Μηνιαίο Πάγιο

Χρέωση Ενέργειας
(€/ kWh)

Κρατική Επιδότηση
(€/ kWh)

Χρέωση Ενέργειας
με κρατική επιδότηση

Με DUAL ENERGY

Χωρίς DUAL ENERGY

Για μηνιαία κατανάλωση: 0 – 270 kWh

Για μηνιαία κατανάλωση > 270 kWh

Για μηνιαία κατανάλωση: 0 – 270 kWh

Για μηνιαία κατανάλωση > 270 kWh

Αύγουστος 2022

4 €

4,5 €

0,55500

0,56500

0,33700

0,21800

0,22800

Σεπτέμβριος 2022

4 €

4,5 €

0,68700

0,69700

0,63900

0,04800

0,05800

Οκτώβριος 2022

4 €

4,5 €

0,58900

0,59900

0,43600

0,15300

0,16300

Νοέμβριος 2022

4 €

4,5 €

0,38500

0,39500

0,23800

0,14700

0,15700

Δεκέμβριος 2022

4 €

4,5 €

0,32900

0,33900

0,22100

0,10800

0,11800

Ιανουάριος 2023

4€

4,5€

0,46500

0,47500

 

 

 


Σε περίπτωση υπέρβασης του μηνιαίου ορίου της κλίμακας του ανωτέρω πίνακα (270 kWh) εφαρμόζεται η Χρέωση Ενέργειας του άνω ορίου για το σύνολο κατανάλωσης της περιόδου των 30 ημερών

Για κατανάλωση απο 501 KWh έως 1000 KWh
      Με επιπλέον επιδότηση 50€/MWh εφόσον επιτευχθεί μείωση της μέσης ημερήσιας κατανάλωσής σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή κατά 15%
ΜήναςΜηνιαίο ΠάγιοΧρέωση Ενέργειας
(€/ kWh)
Κρατική Επιδότηση
(€/ kWh)
Χρέωση Ενέργειας
με κρατική επιδότηση
Κρατική Επιδότηση
(€/ kWh)
Χρέωση Ενέργειας
με κρατική επιδότηση
Με DUAL ENERGYΧωρίς DUAL ENERGY
Αύγουστος 20224 €4,5 €0,565000,337000,22800  
Σεπτέμβριος 20224 €4,5 €0,697000,639000,05800  
Οκτώβριος 20224 €4,5 €0,599000,386000,213000,436000,16300
Νοέμβριος 20224 €4,5 €0,395000,188000,207000,238000,15700
Δεκέμβριος 20224 €4,5 €0,339000,171000,168000,221000,11800
Ιανουάριος 20234€4,5€0,47500    

 

Για κατανάλωση απο 1001 KWh και άνω
      Με επιπλέον επιδότηση 50€/MWh εφόσον επιτευχθεί μείωση της μέσης ημερήσιας κατανάλωσής σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή κατά 15%
ΜήναςΜηνιαίο ΠάγιοΧρέωση Ενέργειας
(€/ kWh)
Κρατική Επιδότηση
(€/ kWh)
Χρέωση Ενέργειας
με κρατική επιδότηση
Κρατική Επιδότηση
(€/ kWh)
Χρέωση Ενέργειας
με κρατική επιδότηση
Με DUAL ENERGYΧωρίς DUAL ENERGY
Αύγουστος 20224 €4,5 €0,565000,337000,22800  
Σεπτέμβριος 20224 €4,5 €0,697000,639000,05800  
Οκτώβριος 20224 €4,5 €0,599000,336000,263000,386000,21300
Νοέμβριος 20224 €4,5 €0,395000,098000,297000,148000,24700
Δεκέμβριος 20224 €4,5 €0,339000,081000,258000,131000,20800
Ιανουάριος 20234€4,5€0,47500    


Διευκρινίσεις:

* Κρατική επιδότηση, που παρέχεται από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» (ΤΕΜ) της παρ. 3 του άρθρου 61 του Ν. 4839/2021, όπως αυτή καθορίζεται μηνιαίως και όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Η επιδότηση αυτή χορηγείται οριζόντια και εξίσου σε όλους τους καταναλωτές ανεξαρτήτως Προμηθευτή.

** Η Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση δεν συμπεριλαμβάνει τις Πάγιες Χρεώσεις

Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω χρεώσεις δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα σταθερής τιμής POWER HOME PACK, POWER HOME FREE οι χρεώσεις των οποίων συνεχίζουν ως έχουν.

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ΦΠΑ

Η σωστή και ορθολογική διαχείριση της ενέργειας και η εξοικονόμηση της είναι δυνατόν να οδηγήσει σε σημαντική μείωση των απαιτήσεων σε ενέργεια και των εκπομπών των αερίων ρύπων, με συνέπεια πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη. Επιπρόσθετα, η εξοικονόμηση ενέργειας συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας της χώρας, σε αυτή τη περίοδο της Ενεργειακής Κρίσης.

Η βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και η εξοικονόμηση της ενέργειας προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στον Καταναλωτή»

Ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας για πελάτες στο Power Home Now

Ενημερώσου για τις χρεώσεις πατώντας εδώ.

Ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας Power Home For All

Ενημερώσου για τις χρεώσεις πατώντας εδώ.

Ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας Power Home Go Electric

Ενημερώσου για τις χρεώσεις πατώντας εδώ.

Ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας Power Home Day & Night

Ενημερώσου για τις χρεώσεις πατώντας εδώ.

Ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας για νέους πελάτες στο Power Home Basic

Ενημερώσου για τις χρεώσεις πατώντας εδώ.

Ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας για πελάτες σε μη εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα που τιμολογούνται με βάση το power home basic

Ενημερώσου για τις χρεώσεις πατώντας εδώ.

Ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας για επαγγελματικούς πελάτες

Ενημερώσου για τις χρεώσεις πατώντας εδώ.

Για την επιχείρηση

Οι παρακάτω τιμές Χρέωσης Ενέργειας ανά προϊόν ισχύουν από 01/08/2022:

Για κατανάλωση έως 2000 KWh      
        
ΜήναςΜηνιαίο ΠάγιοΧρέωση Ενέργειας (€/ kWh)Κρατική Επιδότηση
(€/ kWh)
Χρέωση Ενέργειας
με κρατική επιδότηση
Με DUAL ENERGYΧωρίς DUAL ENERGYπαροχές ≤ 35kVAπαροχές > 35kVAπαροχές ≤ 35kVAπαροχές > 35kVA
Αύγουστος 20220 €1 €0,555000,300000,250000,255000,30500
Σεπτέμβριος 20220 €1 €0,687000,604000,342000,083000,34500
Οκτώβριος 20220 €1 €0,618000,398000,230000,220000,38800
Νοέμβριος 20220 €1 €0,385000,200000,050000,185000,33500
Δεκέμβριος 20220 €1 €0,329000,183000,034000,146000,29500
Ιανουάριος 20230 €1 €0,4650    

 

Για κατανάλωση άνω των 2000 KWh      
        
ΜήναςΜηνιαίο ΠάγιοΧρέωση Ενέργειας (€/ kWh)Κρατική Επιδότηση
(€/ kWh)
Χρέωση Ενέργειας
με κρατική επιδότηση
Με DUAL ENERGYΧωρίς DUAL ENERGYπαροχές ≤ 35kVAπαροχές > 35kVAπαροχές ≤ 35kVAπαροχές > 35kVA
Αύγουστος 20220 €1 €0,555000,300000,250000,255000,30500
Σεπτέμβριος 20220 €1 €0,687000,604000,342000,083000,34500
Οκτώβριος 20220 €1 €0,618000,230000,230000,388000,38800
Νοέμβριος 20220 €1 €0,385000,050000,050000,335000,33500
Δεκέμβριος 20220 €1 €0,329000,034000,034000,295000,29500

Ιανουάριος

2023

0 €1 €0,4650    

 


Διευκρινίσεις:

* Κρατική επιδότηση , που παρέχεται από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» (ΤΕΜ) της παρ. 3 του άρθρου 61 του Ν. 4839/2021, όπως αυτή καθορίζεται μηνιαίως και όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Η επιδότηση αυτή χορηγείται οριζόντια και εξίσου σε όλους τους καταναλωτές ανεξαρτήτως Προμηθευτή.

** Η Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση δεν συμπεριλαμβάνει τις Πάγιες Χρεώσεις

Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω χρεώσεις δεν εφαρμόζονται στο προϊόν σταθερής τιμής POWER BUSINESS FREE 1, οι χρεώσεις του οποίου συνεχίζουν ως έχουν.

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ΦΠΑ

Η σωστή και ορθολογική διαχείριση της ενέργειας και η εξοικονόμηση της είναι δυνατόν να οδηγήσει σε σημαντική μείωση των απαιτήσεων σε ενέργεια και των εκπομπών των αερίων ρύπων, με συνέπεια πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη. Επιπρόσθετα, η εξοικονόμηση ενέργειας συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας της χώρας, σε αυτή τη περίοδο της Ενεργειακής Κρίσης.

Η βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και η εξοικονόμηση της ενέργειας προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στον Καταναλωτή»